2019 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 alanya üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

2. GENEL HÜKÜMLER

1) Özel Yetenek Sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine
alınacak tüm adaylar, 2019-YKS sonucu ile başvuru yapmak zorundadır.
2) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü başvuruları için, liselerin spor alan/kol
bölümlerinden mezun olan adayların ve millî sporcuların Temel Yeterlilik Testi’nden
(TYT) en az 180,000 puan alması, liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan
adayların ise TYT’den en az 200,000 puan alması gerekmektedir.
3) Antrenörlük Eğitimi Bölümü başvuruları için adayların, TYT’den en az 150,000 puan
alması gerekmektedir.
4) Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta
yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek
sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle
geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara
başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (kılavuzda yer alan
formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
2
değerlendirilerek Özel Yetenek Sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
5) Yabancı uyruklu adaylarda ise, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından
kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren adayların başvuruları kabul edilir.
6) Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış
adaylar da isterlerse özel yetenek sınavına girmek için başvurabilirler.
7) Sınavlar, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu’nca belirlenen “Sınav Düzenleme
Kurulu” tarafından yürütülür. Özel Yetenek Sınav Yönerge ve Kılavuzunda karşılığı ve
hükmü bulunmayan durumlarda Sınav Düzenleme Kurulu yetkilidir.
8) Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak Sınav Düzenleme Kurulu gerekli
görülen değişiklikleri (tarih, saat, yer, sınav sistemi, parkur, öğrenci kontenjanlarının
aktarımı vb.) yapmaya yetkilidir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca
ilan edilecektir.
9) Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun
(rapor dâhil), ayrıca sınava alınmayacaktır.
10) Adaylar sınavlar öncesi dağıtılacak göğüs numaraları ile özel yetenek sınavına
alınacaklardır. Adayların göğüs numaralarına göre sınava giriş günleri, kayıt bitimini
takip eden günde https://spor.alanya.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.
11) Adaylar sınava girişlerde, Sınav Düzenleme Kurulu tarafından verilen sınava giriş
kartını ve geçerli bir kimlik belgesini (kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı veya nüfus
müdürlüğünden alınan geçici kimlik belgesi, pasaport ve ehliyet dışında herhangi bir
kimlik belgesi kabul edilmez) yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınava giriş kartı
ve kimliği yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
12) Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer
alan özel yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler
uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre bölümlere öğrenci alınacaktır.
13) Özel Yetenek Sınavı, “Beceri-Koordinasyon Testi” şeklinde uygulanacaktır. Adaylara
sınavda tek hak verilecektir. Adaylar verilen bu haktan başka hak talep edemezler.
14) Beceri-Koordinasyon Testi’nden elde edilen performans sürelerine karşılık gelen Özel
Yetenek Sınavı Puanları (ÖYSP) Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda belirtilen taban puan
altındaki performansa sahip olan adaylar, yerleştirmeye esas puanların hesaplamasına
dahil edilmeyecektir.
15) Özel Yetenek Sınavı’na giren adayların ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile
TYT puanları ÖSYM’den alınacaktır.
16) Sınav değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, alandan gelen
adaylara öncelik tanınacaktır. Yine eşitlik varsa başvuruda kullanılan TYT puanı daha
yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si yüksek olan
aday tercih edilir. OBP de eşitse adaylar, yaşı küçük olandan büyük olana doğru
sıralanırlar.
3
17) Aşağıdaki durumlarda adayların sınavları, Sınav Düzenleme Kurulu kararı ile geçersiz
sayılacak ve haklarında gerekli yasal işlem başlatılacaktır.
a. Özel Yetenek Sınavı’nın tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranmak,
sınav görevlilerine ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunmak, sınav
ekipmanlarına zarar vermek ve sınav kurallarınıihlal etmek,
b. Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek veya bu tür
bir girişimde bulunmak,
c. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evraklarının, kesin kayıt
işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı
beyan vb. yapmak,
d. Ayrıca geçersiz evrakla kayıt yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz
kabul edilecek ve haklarında gerekli yasal işlem başlatılacaktır.
18) Sınavı kazanamayan adayların, sınav başvuru belgeleri sınav süresince iade
edilmeyecektir. Ancak, kesin sınav sonuçları açıklandıktan sonra (bir ay içerisinde),
fotokopisi fakültede kalmak kaydıyla, bir dilekçe ile Fakülte öğrenci işlerinden geri
alınabilecektir.
19) Adaylar, Fakülteye bağlı bölümlerin programlarına başvuru yapabilirler. Ancak
yerleştirme, tercih sırasına göre yapılır. Yaptıkları tercih sıralamalarına göre bir
programa asil listeden yerleştirilen adaylar puanları yeterli olsa dahi diğer programların
asil ve yedek aday listelerinde yer alamazlar. Bu kural asil listelerin dışında kalan
adaylar için geçerli değildir.
20) Başvuruyu yapan her aday bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.
3. BAŞVURU EVRAKI TESLİMİ VE YERİ
Tarih : 19-23 Ağustos 2019
Saat : 09.00-12.00 ve 13.30-17.30 saatleri arası
Engelli Adayların Kayıtları:
Engelli adayların, başvuru evraklarını 23 Ağustos 2019 tarihinde 09.00-12.00 saatleri
arasında kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilen evraklar “engelli
adayları değerlendirme görevlileri” tarafından incelenecek, kılavuzun 6.4’deüncü
maddesinde belirtilen kriterler doğrultusunda özel yetenek sınavı giriş oluru verilenlerin
kayıtları aynı gün 13.30 – 17.30 saatleri arasında yapılacaktır.
Yer/Adres: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kestel
Mahallesi Konya Çimento Caddesi 07400 Alanya/Antalya
Adayların başvuru belgeleri, Fakültenin başvuru bürosuna, şahsen veya noter vekaleti verilen
kişi tarafından teslim edilmelidir. Eksik evrakı bulunan veya posta yolu ile yapılan başvurular
kabul edilmez.
4
Evraklarını teslim ederek başvurusunu tamamlayan adaylara Sınav Düzenleme Kurulu
tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi verilir. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanında
kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüğünden alınan geçici kimlik belgesi, pasaport
veya ehliyet) bulundurmak zorundadır.
3.1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) 2019 TYT Sonuç Belgesi
b) Sınava başvuran yabancı uyruklu adaylardan, Türkiye’de yükseköğrenim görmek için
girdikleri sınavın puanını gösterir belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu
adayların, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi’ne
uygun şartları taşımaları gerekmektedir.)
Detaylı bilgi için; https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/alku-yabanci-ogrenci-yonergesi.pdf)
c) Kayıt Formu (Bkz. Özel Yetenek Sınavı Kayıt Kontrol Formu, Ek 1)
d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya
da biyometrik fotoğraf
e) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklular hariç)
f) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar,
üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru
yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu
durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.)
g) Spor yapmasında sağlık açısından herhangi bir sakınca olmadığına dair sağlık kuruluşundan
alınacak sağlık raporu
h) Millî sporcular (Yabancı Uyruklular hariç) için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınmış
Millîlik belgesinin aslı ve fotokopisi*
*Millî sporcular, millî sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş millîlik
belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir. (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12. Mayıs.2011)
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14978&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=M
%C4%B0LL%C4%B0%20SPORCU%20BELGES%C4%B0%20VER%C4%B0LMES%C4%B0%20HAK
KINDA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K
5

4. BÖLÜMLER VE KONTENJANLAR

Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alınacak öğrencilerin
kontenjanlara göre dağılımı Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Kontenjan Dağılımı
Bölüm
Millî Sporcu *
Genel Engelli Yabancı
Olimpik**
Olimpik Uyruklu Toplam
Olmayan
E K E K E K E K E K
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi Bölümü 3 3 1 1 21 21 – – 3 2 55
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü 4 3 1 1 23 22 3 3 3 2 65
E= Erkek, K=Kadın
*Millîlik belgesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının
https://sgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/28/2/Federasyonlar web adresinde yer alan spor dallarından
birinden alınmış olması zorunludur. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlara
başvuru yapacak olan adaylara ait millîlik belgelerinin 01.01.2014 tarihinden sonra alınmış olması
gerekmektedir. Olimpik ve olimpik olmayan spor dalları için belirlenen kontenjan sayısından fazla
sayıda millî aday başvurusu olursa, başvuruda bulunan millî adaylar Özel Yetenek Sınavı’na tabi
tutulurlar. Kadın ve erkek millî adaylar için yerleştirme puanı hesaplanarak olimpik ve olimpik olmayan
millî adaylar arasında sıralama yapılır. Sıralama sonucu millîlik kontenjanından yerleşemeyen adaylar,
aynı dereceleri temel alınarak diğer adaylar için belirlenen genel listeye dâhil olurlar. Olimpik ve
olimpik olmayan spor dallarına ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda, bunlar arasında
kontenjan aktarımı yapılır. Millî sporcular için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve
doldurulamaz ise bu kontenjanlar diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılır.
** Olimpik sporlar: Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışması bulunan dallardır. Olimpik spor
dalları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından belirtilen spor dallarından oluşmaktadır
(Bakınız: http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr).

5. SINAV TARİHİ VE YERİ

Tarih : 24-26 Ağustos 2019
Saat : 08.00
Yer/Adres : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Salonu Kestel Mahallesi
Konya Çimento Caddesi 07400 Alanya Antalya
Tüm adaylar ilan edilen sınav giriş programına uymak zorundadır. Adayların programa göre
sınav giriş saatinden en az 30 dakika önce hazır bulunmaları gerekir. Sınav tarihleri, başvuru
sayısına ve sınavın işleyiş sürecine bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir. Bu durumda Sınav
Düzenleme Kurulu tarafından fakülte web sayfasından duyuru yapılır.
6

6. ÖZEL YETENEK SINAVI

6.1. Giriş Kartı
Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir sınav giriş kartı verilir. Adaylar sınava girerken bu
kartı diğer resmi kimlik belgesi ile birlikte yanında bulundurmak ve istenildiğinde göstermek
zorundadır. Adayların testin sonunda aldığı puan, giriş kartlarındaki ilgili bölüme işlenir.
Uyuşmazlık durumunda resmi kayıtlar esas alınır.
6.2. Sınav Kıyafeti
Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti giymelidir. Kıyafeti uygun olmayan
aday sınava alınmaz.
6.3. Beceri-Koordinasyon Testi
Test süresinin elektronik fotosel ile ölçüldüğü 11 farklı istasyondan oluşan bir testtir. Test spor
salonunda yapılır. Testte sırasıyla kasa üzerinden öne düz takla, lastikleri adımlayarak geçme,
denge aletinden geçme, yanlara çift ayak sıçrama, slalom koşu, paralel bar üzerinden geçme,
sağlık topu taşıma, engellerden geçme, zig-zag koşu, file üzerinden top geçirme ve sürat
koşusu istasyonları yer almaktadır. Aday, bu testte bir (1) hakka sahiptir. Ancak, teknik
nedenlerden dolayı (elektrik kesintisi, teknik donanımın arızalanması vb.) ve beceri
koordinasyon testindeki sınav görevlilerinden kaynaklı durumlarda test süresi elde edilemeyen
adaylara bir hak daha verilir.
Aday, sınav görevlileri tarafından söylenen “HATA” kelimesini duyduğu anda hata yaptığı
istasyondaki hareketi tekrar eder ve bir sonraki istasyona geçer.
Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, her bir istasyonda belirtilen kurallara uymaması,
diskalifiye edilmesi, elektronik fotoseli durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi
bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda hakkını kullandığı kabul edilir ve test süresi
kaydedilmez. Sınav giriş kartındaki ilgili bölüme “Terk” ibaresi yazılır.
7
Şekil 1. Beceri-Koordinasyon Testi Parkuru
GİRİŞ
(1) Kasa üzerinden öne düz takla
(2) Lastikleri adımlayarak geçme
(3) Denge aletinden geçme
(4) Yanlara çift ayak sıçrama
(5) Slalom koşu
(6) Paralel bar üzerinden geçme
(7) Sağlık topu taşıma
(8) Engellerden geçme
(9) Zig-Zag koşu
(10) File üzerinden top geçirme
(11) Sürat koşusu
ÇIKIŞ
İstasyon 1: Kasa Üzerinden Öne Düz Takla
Bu istasyon öncesinde beceri koordinasyon testinin, başlangıç fotosel (süreölçer) kapısı
bulunur. Aday bu kapıdan geçtiğinde fotosel çalışır ve süre başlar. Aday 45 cm yüksekliğindeki
cimnastik kasası üzerinden geçerek (kasaya vücudunun herhangi bir bölümü temas etmeden)
öne düz takla hareketini yapar ve istasyona başlar. Takla hareketinin yapılacağı minderin her
iki yanındaki sabitlenmiş konileri deviren aday koniyi tekrar yerine koyarak istasyonu tekrar
etmek zorundadır. Aynı şekilde vücudunun herhangi bir bölümü ile kasaya temas eden sporcu
istasyonu tekrar etmek zorundadır. Uyarıya rağmen geri dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan
aday diskalifiye edilir.
İstasyon 2: Lastikleri Adımlayarak Geçme
Aday yerde sabit konumda bulunan lastiklerin içine basıp adımlayarak ilerlemelidir. Herhangi
bir lastiği adımlamayan veya lastiğin içi dışında (üstüne, kenarına, dışına vb.) bir yere basan
aday, tekrar istasyon başına döner ve istasyonu eksiksiz tamamlar. Uyarıya rağmen geri
dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
8
İstasyon 3: Denge Aletinden Geçme
Aday harekete, yerden yüksekliği 50 cm olan, denge aleti üzerinde işaretlenen başlama
çizgisinin gerisine basarak başlar. Hareketi denge üzerinde işaretlenen bitiş çizgisinin ilerisinde
bitirir. Başlangıç çizgisinin ilerisinden harekete başlayan veya bitiş çizgisinin gerisinden önce
dengeden düşen veya inen aday, harekete baştan başlamak zorundadır. Aday denge aletinde
hiçbir şekilde ellerinden destek alamaz. Uyarıya rağmen geri dönmeyen ve istasyonu
tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
İstasyon 4: Yanlara Çift Ayak Sıçrama
Aday, yerden yüksekliği 40 cm olan, cimnastik bankının işaretli alanında (1,5 m), sağ veya sol
taraftan başlayarak, sağa-sola çift ayak altı (6) kez sıçrama yapmalıdır. Her sıçrama ve
konmadan sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde sınav görevlisi tarafından
kurallara uygun oluncaya kadar sıçrama ve konma hareketi adayın en son hata yaptığı yerden
itibaren tekrar ettirilir. Sıçrama ve konmalar sırasında, aday vücudunun herhangi bir bölümü
ile banka temas eder veya devirirse, bankı düzeltip hareketi tekrar etmesi istenir. Uyarıya
rağmen geri dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
İstasyon 5: Slalom Koşu
Yere dik ve birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen 5 adet slalom çubuğu arasından geçerek
slalom istasyonu tamamlanır. Aday slalom çubuklarının bulunduğu yönleri takip ederek
ilerlemek zorundadır. Slalom çubuklarına vücudunun herhangi bir bölgesi ile temas eden,
çubukları deviren ve herhangi birinin etrafından dönüş yapmadan ilerleyen aday, istasyon
başına döndürülerek adaydan istasyonu en baştan tekrar etmesi istenecektir. Uyarıya rağmen
geri dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
İstasyon 6: Paralel Bar Üzerinden Geçme
Aday iki eli ile paralel barı tutarak bar üzerinden tüm vücudunu (vücudun el dışında başka bir
yerini temas ettirmeden) geçirmek zorundadır. Bar üzerinden tercih ettiği yönden çıkış
yapabilir. Vücudunun eller dışında herhangi bir noktası bara temas eden, istasyonu yapmayan
veya barın altından geçen adayın istasyonu tekrar etmesi istenir. Uyarıya rağmen geri
dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
İstasyon 7: Sağlık Topu Taşıma
Aday, belirtilen istasyondaki üç (3) adet sağlık topunu (3 kg), yerden yüksekliği 40 cm olan,
cimnastik bankı üzerinden atlayarak karşı yöndeki lastiklerin içerisine sırasıyla taşır. Toplar sağ
veya sol taraftaki lastik gruplarının içerisinde olabilir. İstasyon, topların bulunduğu lastik
gruplarının içinden diğer yöndeki lastik gruplarının içine taşınarak uygulanır. Topları lastiklerin
içinde olacak şekilde yerleştirmeyen, bankın üzerinden geçmeyen, banka vücudunun herhangi
bir bölümü ile temas eden ve istasyonu eksik yapan adayın, istasyonu yeniden tekrarlaması
istenir. Uyarıya rağmen geri dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
9
İstasyon 8: Engellerden Geçme
Üstünden atlanacak engel yüksekliği 65 cm, altından geçilecek engel yüksekliği ise 106 cm
olan ve 2 metre aralıklarla dizilmiş üç (3) engelin sırasıyla üstünden, altından ve üstünden
geçerek istasyon tamamlanır. Üstünden geçilecek engeller tek veya çift ayak sıçrayarak
geçilebilir. Engeller geçişte devrilir, çarpmadan dolayı istasyonun bütünlüğünü bozacak şekilde
yer değiştirirse veya aday benzer hatalar yaparsa engeli orijinal hale getirdikten sonra adayın
istasyonu tekrar etmesi istenir. Uyarıya rağmen geri dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan
aday diskalifiye edilir.
İstasyon 9: Zig-Zag Koşu
Aday, belirlenmiş alanda oklar yönünde konilerin etrafından koşar. Bu istasyonda konilere
vücudunun herhangi bir bölgesi ile temas eden, deviren ve herhangi birinin etrafından dönüş
yapmadan ilerleyen adayın, istasyon başına dönerek, istasyonu en baştan tekrar etmesi istenir.
Uyarıya rağmen geri dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan aday diskalifiye edilir.
İstasyon 10: File Üzerinden Top Geçirme
Aday lastik içerisinde bulunan sağlık topunu (2 kg) alarak direkler arasına gerilmiş olan file
üzerinden (filenin yere yakın olan kısmı yerden 1,30 m yüksekliğindedir), iki eliyle atıp diğer
tarafta yine iki eliyle tutmak zorundadır. Aday file üzerinden geçirdiği topu alabilmek için
kendisi de tamamen filenin altından geçmek ve topu havada yakalamak zorundadır. Topu alan
aday tekrar topu aynı şekilde filenin üzerinden atar, kendisi de filenin altından geçerek aynı
şekilde topu tutar. Adayın topu ilk aldığı lastiğin içine bırakması ve bir sonraki istasyona filenin
altından geçerek devam etmesi gerekmektedir. Topu başlangıç noktasına bırakmayan, filenin
altından geçmeyen veya topu havada yakalayamayıp yere düşüren adayın istasyonu tekrar
etmesi istenecektir. Uyarıya rağmen geri dönmeyen ve istasyonu tamamlamayan aday
diskalifiye edilir.
İstasyon 11: Sürat Koşusu
Adaylar başlangıç ve bitiş noktaları işaretlerle belirlenmiş olan 30 metrelik mesafeyi en kısa
sürede koşarak istasyonu tamamlar. Koşunun bitiş noktası, aynı zamanda beceri-koordinasyon
testinin de bitiş noktasıdır. Bu sebeple fotoselin bitiş kapısından geçerek adayın istasyonu
tamamlaması gerekir.
İstasyonlar tamamlandıktan sonra, Beceri-Koordinasyon Testi’nden elde edilen performans
sürelerine karşılık gelen Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP) Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda
belirtilen taban puan altındaki performansa sahip olan adaylar, yerleştirmeye esas puanların
hesaplamasına dahil edilmeyecektir.
10
Tablo 2. Beceri-Koordinasyon Testi Süre Aralıklarına Göre Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP)
6.4. Engelli Adaylara Yönelik Açıklama
Engelli adaylar, sınavın yapıldığı yılın YKS Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda
değerlendirilecektir. Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR
(mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu
adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli
ÖYS Puanı ÖYS Puanı
100 01:02,01 01:02,25 51 01:12,01 01:12,25
00:50,01 00:50,25 99 01:00,01 01:00,25 01:02,26 01:02,50 50 01:12,26 01:12,50
00:50,26 00:50,50 98 01:00,26 01:00,50 01:02,51 01:02,75 49 01:12,51 01:12,75
00:50,51 00:50,75 97 01:00,51 01:00,75 01:02,76 01:03,00 48 01:12,76 01:13,00
00:50,76 00:51,00 96 01:00,76 01:01,00 01:03,01 01:03,25 47 01:13,01 01:13,25
00:51,01 00:51,25 95 01:01,01 01:01,25 01:03,26 01:03,50 46 01:13,26 01:13,50
00:51,26 00:51,50 94 01:01,26 01:01,50 01:03,51 01:03,75 45 01:13,51 01:13,75
00:51,51 00:51,75 93 01:01,51 01:01,75 01:03,76 01:04,00 44 01:13,76 01:14,00
00:51,76 00:52,00 92 01:01,76 01:02,00 01:04,01 01:04,25 43 01:14,01 01:14,25
00:52,01 00:52,25 91 01:02,01 01:02,25 01:04,26 01:04,50 42 01:14,26 01:14,50
00:52,26 00:52,50 90 01:02,26 01:02,50 01:04,51 01:04,75 41 01:14,51 01:14,75
00:52,51 00:52,75 89 01:02,51 01:02,75 01:04,76 01:05,00 40 01:14,76 01:15,00
00:52,76 00:53,00 88 01:02,76 01:03,00 01:05,01 01:05,25 39 01:15,01 01:15,25
00:53,01 00:53,25 87 01:03,01 01:03,25 01:05,26 01:05,50 38 01:15,26 01:15,50
00:53,26 00:53,50 86 01:03,26 01:03,50 01:05,51 01:05,75 37 01:15,51 01:15,75
00:53,51 00:53,75 85 01:03,51 01:03,75 01:05,76 01:06,00 36 01:15,76 01:16,00
00:53,76 00:54,00 84 01:03,76 01:04,00 01:06,01 01:06,25 35 01:16,01 01:16,25
00:54,01 00:54,25 83 01:04,01 01:04,25 01:06,26 01:06,50 34 01:16,26 01:16,50
00:54,26 00:54,50 82 01:04,26 01:04,50 01:06,51 01:06,75 33 01:16,51 01:16,75
00:54,51 00:54,75 81 01:04,51 01:04,75 01:06,76 01:07,00 32 01:16,76 01:17,00
00:54,76 00:55,00 80 01:04,76 01:05,00 01:07,01 01:07,25 31 01:17,01 01:17,25
00:55,01 00:55,25 79 01:05,01 01:05,25 01:07,26 01:07,50 30 01:17,26 01:17,50
00:55,26 00:55,50 78 01:05,26 01:05,50 01:07,51 01:07,75 29 01:17,51 01:17,75
00:55,51 00:55,75 77 01:05,51 01:05,75 01:07,76 01:08,00 28 01:17,76 01:18,00
00:55,76 00:56,00 76 01:05,76 01:06,00 01:08,01 01:08,25 27 01:18,01 01:18,25
00:56,01 00:56,25 75 01:06,01 01:06,25 01:08,26 01:08,50 26 01:18,26 01:18,50
00:56,26 00:56,50 74 01:06,26 01:06,50 01:08,51 01:08,75 25 01:18,51 01:18,75
00:56,51 00:56,75 73 01:06,51 01:06,75 01:08,76 01:09,00 24 01:18,76 01:19,00
00:56,76 00:57,00 72 01:06,76 01:07,00 01:09,01 01:09,25 23 01:19,01 01:19,25
00:57,01 00:57,25 71 01:07,01 01:07,25 01:09,26 01:09,50 22 01:19,26 01:19,50
00:57,26 00:57,50 70 01:07,26 01:07,50 01:09,51 01:09,75 21 01:19,51 01:19,75
00:57,51 00:57,75 69 01:07,51 01:07,75 01:09,76 01:10,00 20 01:19,76 01:20,00
00:57,76 00:58,00 68 01:07,76 01:08,00 01:10,01 01:10,25 19 01:20,01 01:20,25
00:58,01 00:58,25 67 01:08,01 01:08,25 01:10,26 01:10,50 18 01:20,26 01:20,50
00:58,26 00:58,50 66 01:08,26 01:08,50 01:10,51 01:10,75 17 01:20,51 01:20,75
00:58,51 00:58,75 65 01:08,51 01:08,75 01:10,76 01:11,00 16 01:20,76 01:21,00
00:58,76 00:59,00 64 01:08,76 01:09,00 01:11,01 01:11,25 15 01:21,01 01:21,25
00:59,01 00:59,25 63 01:09,01 01:09,25 01:11,26 01:11,50 14 01:21,26 01:21,50
00:59,26 00:59,50 62 01:09,26 01:09,50 01:11,51 01:11,75 13 01:21,51 01:21,75
00:59,51 00:59,75 61 01:09,51 01:09,75 01:11,76 01:12,00 12 01:21,76 01:22,00
00:59,76 01:00,00 60 01:09,76 01:10,00 01:12,01 01:12,25 11 01:22,01 01:22,25
01:00,01 01:00,25 59 01:10,01 01:10,25 01:12,26 01:12,50 10 01:22,26 01:22,50
01:00,26 01:00,50 58 01:10,26 01:10,50 01:12,51 01:12,75 9 01:22,51 01:22,75
01:00,51 01:00,75 57 01:10,51 01:10,75 01:12,76 01:13,00 8 01:22,76 01:23,00
01:00,76 01:01,00 56 01:10,76 01:11,00 01:13,01 01:13,25 7 01:23,01 01:23,25
01:01,01 01:01,25 55 01:11,01 01:11,25 01:13,26 01:13,50 6 01:23,26 01:23,50
01:01,26 01:01,50 54 01:11,26 01:11,50 01:13,51 01:13,75 5 01:23,51 01:23,75
01:01,51 01:01,75 53 01:11,51 01:11,75 01:13,76 01:14,00 4 01:23,76 01:24,00
01:01,76 01:02,00 52 01:11,76 01:12,00 01:14,01 01:14,25 3 01:24,01 01:24,25
01:02,01 01:02,25 51 01:12,01 01:12,25 01:14,26 01:14,50 2 01:24,26 01:24,50
01:02,26 01:02,50 50 01:12,26 01:12,50 01:14,51 01:15,00 1 01:24,51 01:25,00
00:50,00 ve daha iyi performans 01:00,00 ve daha iyi performans
Erkekler Kadınlar Erkekler Kadınlar
11
olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde, TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında
yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan
adayların kayıtları yapılır.
Yukarıda belirtilen engeli olan adaylardan,
a) Tam teşekküllü bir devlet veya üniversite hastanesinden “şiddetli fiziksel aktivite
yapmasında herhangi bir sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu,
b) İlgili Engelli Spor Federasyonu’ndan 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarını
kapsayan en az bir (1) yıl aktif sporcu olduğunu gösterir belge,
c) Tam teşekküllü bir devlet veya üniversite hastanesinden aldıkları “engelli sağlık
kurulu raporu”
sunan T.C. vatandaşı engelli adaylar sınav başvurusu yapacaktır.
Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim-öğretim programı, yüksek şiddetli fiziksel
aktivite içeren derslerin yanı sıra hava, su ve doğa sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp
derslerini de içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse
eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine
ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
Engelli adayları değerlendirme görevlileri aşağıdaki kriterler doğrultusunda özel yetenek
sınavı giriş oluru verecektir. Özel yetenek sınavı giriş oluru alan engelli adaylar sadece
“Antrenörlük Eğitimi Bölümü” için başvurabilecektir.
1. Bedensel engelli adaylar için; en düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan
tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da
geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun
süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam
bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak
ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, beden kazanma gücünden azalma oranı %25-
50 olan bedensel engelliler,
2. İşitme engelli adaylar için; İşitme Engelli kabul dereceleri 0-25 dB arası (normal işitme
sınırları), 26-40 dB arası (çok hafif derecede işitme kaybı), 41-55 dB arası (hafif
derecede işitme kaybı) olan ve denge merkezinde hasarı olmayan (sağlık kurulu
raporunda belirtilmeli) işitme engelliler.,
3. Görme engelli adaylar için; Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma, A4
boyutundaki kağıda 12 punto ile yazılmış yazıları görebilen ve bir başkasının yardımı
olmadan günlük etkinliklerini yerine getirebilen görme engelliler.
4. Zihinsel engelli adaylar için; “Eğitilebilir zihinsel engelli” olan (sağlık kurulu
raporunda belirtilmelidir) zihinsel engelliler,
12
5. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan adaylar için; atipik (başka türlü adlandırılamayan)
otizm veya Asperger sendromu tanısı konulan (Sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir)
özel gereksinimliler,
Engellilik raporlarının geçerli sayılabilmesi için sınav başvuru tarihinden en geç bir yıl önce
alınmış olması gerekir. Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
6.4.1. Engelli Adaylar İçin Özel Yetenek Testi (E-ÖYT)
Engelli adaylar, özel yetenek sınavı kılavuzunda yer alan “sürat koşusu testi” zorunlu olmak
üzere tercih edecekleri iki (2) istasyon ile özel yetenek testini tamamlayacaklardır. Beceri
koordinasyon testi ölçülerinde ve istasyon sıralamasında değişiklik yapılmayacaktır.

7. YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANLARIN HESAPLANMASI

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2019-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı =
YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
13
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya
düşürülecektir. Adaylar YP’ye göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
7.1. Engelli Adayların Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması
Engelli adaylar, hesaplanan YP’lerine göre kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en yüksek
puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve ilk 3 kadın ve ilk 3 erkek asil aday olarak kesin
kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Asil adaylardan sonra her iki cinsiyet için asil aday kadar
yedek aday ilan edilecektir. Bu adaylar için de aynı YP’ye sahip olan adaylar TYT puanı yüksek
olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse adaylar, OBP’si yüksek olandan düşük
olan doğru sıralanırlar. OBP de eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.
7.2. Yabancı Uyruklu Adayların Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması
Yabancı uyruklu adayların yerleştirme puanları (YP), bu kontenjana başvuran adayların becerikoordinasyon testi sonuçlarına göre hesaplanır ve ayrı bir sıralama yapılır. Beceri-koordinasyon
testindeki taban puanı alamayan adaylar sıralamaya dahil edilmez. Yabancı uyruklu aday
kontenjanı diğer kontenjanlara aktarılamaz.

8. SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

Sınav sonuçları 02 Eylül 2019 tarihinde Spor Bilimleri Fakülte Dekanlığı tarafından
www.alanya.edu.tr adresi ve Spor Bilimleri Fakültesinin https://spor.alanya.edu.tr
adresinden ilan edilir. Özel Yetenek Sınavı sonucunda kontenjanlar kadar asil aday ilan edilir.
Asil adayların üç katı kadar da yedek aday ilan edilir.
Adaylar, başvuru esnasında yaptıkları program tercihlerindeki tercih sırasına göre yerleştirilir.
Yaptıkları tercih sıralamalarına göre bir programa asil listeden yerleştirilen adaylar puanları yeterli
olsa dahi diğer programların asil ve yedek listelerinde yer alamazlar. Bu kural asil listelerin dışında
kalan adaylar için geçerli değildir.

9. İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavın başvurusundan sonuçların ilanını kapsayan süreçlere ilişkin tüm itirazlar yazılı olarak
Sınav Düzenleme Kuruluna yapılır.
14
a) Sınavlarda uygulamaya yönelik itirazlar, adayın ilgili uygulama sınavı bitişinden
itibaren en geç bir saat içerisinde, yazılı olarak Sınav Düzenleme Kuruluna yapılmış
olması halinde işleme alınır.
b) Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar tarafından yedi iş
günü içerisinde Sınav Düzenleme Kuruluna yazılı olarak yapılır.
Bu süreler dışında yapılacak olan itirazlar dikkate alınmaz.

10. KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

10.1. Asil Adayların Kayıt İşlemleri
Sınavı kazanan asil adayların kayıtları 16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar
yapılacaktır. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine boş kalan kontenjanlar 18 Eylül 2019
tarihinde saat 17.30’dan sonra ilan edilecektir. Asil listede kazananlardan yukarıda belirtilen
kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybederler.
Kesin kayıtlar Spor Bilimleri Öğrenci İşleri tarafından yapılır.
10.2. Yedek Adayların Kayıt İşlemleri
Yedek adayların kayıtları 19-20 Eylül 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde yapılacaktır.
Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan yedek adaylar haklarını kaybederler. Boş kalan
kontenjanlara adayların yerleştirilmesi YP yüksek olandan başlayarak, her iki cinsiyette de
kendi arasında yapılır. Kadın kontenjanları kadın adaylar tarafından doldurulamaz ise boş kalan
kontenjanlar erkek adaylar tarafından YP yüksek olan adaydan başlanarak doldurulur. Erkek
kontenjanları erkek adaylar tarafından doldurulamaz ise boş kalan kontenjanlar kadın adaylar
tarafından YP yüksek olan adaydan başlanarak doldurulur. Kesin kayıtlar Spor Bilimleri
Öğrenci İşleri tarafından yapılır.
10.3. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Kesin kayıt için gerekli belgeler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir.
Not: Kayıt için gerekli belgelerin yanı sıra adaylardan tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından
heyet raporu almaları istenecektir.
15

11. EKLER

EK 1. Özel Yetenek Sınavı Kayıt Kontrol Formu
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI KAYIT KONTROL FORMU
1-2019 TYT Sonuç Belgesi
2-Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi
3-Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet fotokopisi
4-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da
biyometrik fotoğraf
5-Spor yapmasında sağlık açısından bir sorun olmadığına dair sağlık raporu
6-Millî sporcular için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınmış Millîlik belgesinin aslı
ve fotokopisi
7-Engelli öğrenci adayları için engelli sağlık kurulu raporu
8-Sınava başvuran yabancı uyruklu adaylardan, Türkiye’de yükseköğrenim görmek için
girdikleri sınavın puanını gösterir belgenin aslı ve bir adet fotokopisi
Adı-Soyadı :
İmza :
Tarih :
16
EK 2: Beceri-Koordinasyon Testi Parkuru
17
EK 3: Beceri-Koordinasyon Testi (İstasyonlar)
İstasyon 1: Kasa Üzerinden Öne Düz Takla
İstasyon 2: Lastikleri Adımlayarak Geçme
18
İstasyon 3: Denge Aletinden Geçme
İstasyon 4: Yanlara Çift Ayak Sıçrama
19
İstasyon 5: Slalom Koşu
İstasyon 6: Paralel Bar Üzerinden Geçme
20
İstasyon 7: Sağlık Topu Taşıma
İstasyon 8: Engellerden Geçme
21
İstasyon 9: Zig-Zag Koşu
İstasyon 10: File Üzerinden Top Geçirme
İstasyon 11: Sürat Koşusu

 

Alanya besyo hazırlık kursu-alanya besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.