2019 Kars Sarıkamış Besyo Yetenek Sınavı

2019 Kars Sarıkamış Besyo Yetenek Sınavı

2019 Kars Sarıkamış Besyo Yetenek Sınavı için tıklayınız.

Ön Kayıtlar adayın kendisi tarafından 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kafkas
Üniversitesi Web sayfası www.kafkas.edu.tr. üzerinden on-line yapılacaktır.
Ø Ön Kayıt BaĢvuru Formu, (Yalnızca Online baĢvuru sırasında internet üzerinden temin edilebilir)
Ø Adayın 2019 TYT Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
Ø Sağlık Raporu, (Bu rapor resmi sağlık kuruluĢlarından alınacak ve “ Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu‟ nun Uygulamalı Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sağlık yönünden bir
sakınca bulunmamaktadır” ifadesini içerecektir). Matbu Rapor www.kafkas.edu.tr. Internet
adresinden temin edilebilir.
Ø Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında, Kılıf Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak son altı
ay içerisinde cepheden çekilmiĢ olacaktır. )
Ø Öğrenim durumunu gösterir belge (Lise diploması, onaylı lise diploması fotokopisi, lise çıkıĢ
belgesi veya liseden mezun olacağı tarihi, alanı, bölümü ve kolu gösterir resmi yazı )
Ø T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiĢ
fotokopisi
Ø Milli Sporcu kontenjanına müracaat edecekler ile diğer milli sporcular için 3.13’ deki
açıklamalar doğrultusunda alınmıĢ Milli Sporcu Belgesi
Ø Evrakların koyulacağı büyüklükte poĢet dosya
Ön Kayıtlar adayın kendisi tarafından 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi
Web sayfası www.kafkas.edu.tr. Üzerinden on-line yapılacaktır.
Web üzerinden baĢvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda verilen, kendilerine ait imzalı
baĢvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri 28 Ağustos 2019 ÇarĢamba günü mesai bitimine
kadar SarıkamıĢ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü SarıkamıĢ/KARS adresine elden,
ulaĢtırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaĢtırılan belgeler ve yaĢanacak gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
4. KONTENJANLAR
5. ÖN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
6. ÖN KAYIT BAġVURU ĠġLEMLERĠ
6.1 BaĢvuru ĠĢlemleri
UYARI
BaĢvuru evrakları tam olmayan veya yanlıĢ beyanda bulunan adayların ön kayıt ve
kesin kayıt iĢlemleri yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. Ġmzasız
formlar diğer evraklar tamam olsa bile adayların ön kayıtları yapılmaz. Kayıt sırasında
verilen belgeler ile asılları arasında farklılıklar tespit edilirse tespit edildiği andan itibaren
aday hakkında mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yasal iĢlem yapılır.
SarıkamıĢ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2019 Sınav Kılavuzu 8
Adaylar web sayfası www.kafkas.edu.tr üzerinden on-line ön kayıt baĢvurusunda
bulunabileceklerdir. Adaylar ön baĢvurularını aĢağıdaki sırayı takip ederek yapmalıdırlar.
Ø BaĢvuru formunda istenilen bilgiler kısaltma yapmadan açık, net ve doğru bir Ģekilde girilir.
Ø Girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilir.
Ø Kontrol edildikten sonra sayfanın altında bulunan “KAYDI TAMAMLA” tuĢuna basılır.
Ø KarĢınıza çıkacak olan “ÖN KAYIT ĠġLEMĠ TAMAMLANDI” sayfası görülür.
Ø Onay verildikten sonra “ÖN KAYIT BAġVURU FORMU ÇIKTI” sayfasından T.C.kimlik
numarası yazılarak “Ön Kayıt BaĢvuru Formu” çıktısı alınır.
Ø Ön kayıt baĢvurusu tamamlanmıĢ olur.
. Adaylar Yüksekokulumuzun eğitim programlarının bir veya bir kaçına aynı anda (Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I.Öğretim ve Spor Yöneticiliği II. Öğretim)
baĢvuruda bulunabilirler.
Web sayfası üzerinden 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınan ön kayıt baĢvuru formunun
ilgili yeri aday tarafından imzalandıktan sonra ve ekinde istenen tüm belgeleri 28 Ağustos 2019
ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar SarıkamıĢ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
SarıkamıĢ/KARS adresine elden, ulaĢtırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaĢtırılan belgeler ve yaĢanacak
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6.2 BaĢvuru Formunun Doldurulması
6.3 BaĢvuru Belgesinin Teslimi
UYARI
BaĢvuru belgesinin geçerli sayılabilmesi için belgenin ilgili aday tarafından
imzalanmıĢ olması zorunludur. Sınav sonrası kayıt ve denetim iĢlemlerinde imza büyük
önem taĢıyacağından buraya atılacak imzanın her zaman kullanılan ve değiĢmeyen nitelikteki
tek imza olmasına dikkat edilmelidir. ĠmzalanmamıĢ belgeler iĢleme konulmaz.
Ön kayıt baĢvuruları kabul edilen ve 28 Ağustos 2019 ÇarĢamba günü mesai
bitimine kadar Yüksekokulumuza tüm belgelerini eksiksiz olarak gönderen adaylara
2019 Özel Yetenek Sınavı GiriĢ Belgesi düzenlenecektir. Adaylar; imzalı ve soğuk
mühürlü Sınav GiriĢ Belgesini ve göğüs numarasını en geç 07 Eylül 2019 tarihinde,
Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyetini göstererek alabilirler. Sınav GiriĢ Belgesi
yanında bulunmayan ve göğüs numarasını takmayan aday sınava alınmayacaktır.
UYARI
Adayların ön kayıt baĢvuru sırasında program tercihlerini sıra önceliğine göre
belirtmeleri gerekmektedir. Sonradan yapılacak sıra değiĢikliği talebi dikkate
alınmayacaktır.
SarıkamıĢ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2019 Sınav Kılavuzu 9
Ø Özel Yetenek Sınavı 07 Eylül 2019 tarihinde baĢlayacaktır.
Ø Özel Yetenek Sınavı Kafkas Üniversitesi SarıkamıĢ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun
Kapalı Spor Salonunda sınav süresince hafta sonları da dahil olmak üzere 08.00 – 17.00 saatleri
arasında yapılacaktır.
Ø Adayların 07 Eylül 2019 tarihinde saat: 07.00‟de spor malzemeleri, sınav giriĢ ve özel kimlik
belgeleri ile birlikte kapalı spor salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Ø Adaylar alfabetik isim sırasına göre sınava alınacaklardır.
Ø Sınavdaki isim sırası bilgisayara yüklenip sınavdan önce ilan edileceğinden, sırası geçen adaya geri
dönmek mümkün olamayacaktır.
Ø Bir adayın yerine baĢkasının sınava girmesini önlemek için kimlik kontrollerine önem verilecektir.
Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I
ve II. Öğretim programlarının Özel yetenek sınavı beceri koordinasyon parkuru Ģeklinde olup, tek aĢamalı
olarak yapılacaktır.
Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği I
ve II. Öğretim programlarına aynı beceri koordinasyon parkuru uygulanacaktır.
Özel yetenek sınavında adaylara parkuru bir defa koĢma hakkı tanınacaktır. Ġkinci bir hak
verilmeyecektir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.