2019 Samsun – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı

2019 Samsun – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı

Samsun – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı 2019 için tıklayınız

 1. ADAYLAR İÇİN BİLGİLENDİRME

2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılı için OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
(OMÜYDSBF) bünyesindeki dört bölüme (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük
Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Değerli adaylar, Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her şeyden önce bu sınav
kılavuzunda belirtilen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle, lütfen başvuru ve sınav
değerlendirme sistemi hakkında bilgi edinmeniz için bu KILAVUZU dikkatlice okuyunuz.

Özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşacaktır.

 1. Aşama: İllinois ÇeviklikTesti
  Çeviklik testinde her aday kendi spor dalındaki diğer adaylar ile birlikte değerlendirmeye
  alınacak ve bu testsonrasında herspor dalı kontenjanının ancak dört (4) katı kadar en iyi dereceye
  sahip aday sınavın ikinci aşaması olan sportif özgeçmiş (dosya) değerlendirmesine
  katılabilecektir. Örneğin; basketbol branşına toplamda 17 erkek kontenjanı ayrılmıştır (bkz:
  Tablo 2). Dolayısıyla çeviklik testinden sonra, basketbol branşından başvuru yapan en iyi koşu
  derecesine sahip ilk 68 erkek aday (17×4) ikinci aşamaya (Sportif Özgeçmiş Değerlendirmesi)
  geçmeye hak kazanacak olup, başvuru yapan diğer erkek adaylar elenmiş olacaktır. Yani
  çeviklik testi aynı zamanda bir ön eleme olacak ve belli sayıdaki adayın ikinci aşamaya
  geçebilmesine imkân sağlayacaktır.
  2. Aşama: Sportif Özgeçmiş(Dosya) Değerlendirmesi
  Sportif Özgeçmiş değerlendirmesi, her bir spor dalına ait değerlendirme (puanlama)
  kriterlerini içermektedir. Spor dalları değerlendirme kriterleri, önceden hazırlanmış ve adayın
  alabileceği puanlar belirtilmiştir(bkz.İlgilispor dalı puanlama tabloları).

Değerlendirme:
Adayların yerleştirme sonuçları; İllinois çeviklik test puanı ve dosya puanının 100’lük
puana dönüşmüş haline göre her bölüm için farklı katsayılar uygulanarak
değerlendirilecektir.
ü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için %30 İllinois çeviklik test puanı + sportif
özgeçmiş değerlendirmesinden alınan puanın %70’i toplanarak ÖSYM’nin
vermiş olduğu standart formüle yerleştirilmesiile hesaplanacaktır.
ü Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim) için %30 İllinois çeviklik test
puanı + sportif özgeçmiş değerlendirmesinden alınan puanın %70’i
toplanarak ÖSYM’nin vermiş olduğu standart formüle yerleştirilmesi ile
hesaplanacaktır.
ü Spor Yöneticiliği Bölümü (I. ve II. Öğretim) için %70 İllinois çeviklik test puanı
+ sportif özgeçmiş değerlendirmesinden alınan puanın %30’i toplanarak
ÖSYM’nin vermiş olduğu standart formüle yerleştirilmesiile hesaplanacaktır.
ü Rekreasyon Bölümü için %70 İllinois çeviklik test puanı + sportif özgeçmiş
değerlendirmesinden alınan puanın %30’u toplanarak ÖSYM’nin vermiş olduğu
standart formüle yerleştirilmesi ile hesaplanacaktır.
Başvuru ve sınav değerlendirme koşullarına ilişkin uygulama esasları ve
değerlendirme sistemi aşağıda ayrıntılı olarakverilmiştir.

 1. ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU UYGULAMA ESASLARI
  4.1. SINAV KURUL VE KOMİSYONLARI

4.1.1. Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu
Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu, Özel Yetenek Sınav Uygulama (İllinois
Çeviklik Testi) ve Sportif Özgeçmiş Değerlendirme Komisyonlarında görev alacak
görevlileri belirler. Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu, Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesi Dekanının görevlendireceği dekan yardımcısının başkanlığında, diğer
dekan yardımcısı, bölüm başkanları ve görevlendirilmiş bölüm başkan
yardımcılarından oluşur. Komisyonun görevlerişunlardır:
a. Özel yetenek sınav başvuru koşullarını belirlemek,
b. Özel yetenek sınav başvurularının sınav kılavuzuna uygun olarak yapılmasını
sağlamak,

 1. ÖzelYeteneksınavbaşvurularınınsınavkılavuzunauygunolarakdeğerlendirmek,
  d. Sınav kılavuzunda yer almayan konularda ve sınav esnasında doğabilecek
  aksaklıklar konusunda karar vermek,
  e. Sınav ile ilgili komisyonlar kurmak ve gerektiğinde alt kurullar oluşturarak
  görevlendirmeler yapmak,
  f. Adayların sınavla ilgili itirazlarını değerlendirerek sonuçlandırmak ve bu konuda
  nihai kararlar vermek,
  g. Sınav sonucunda asil ve yedek listeleri oluşturarak Dekanlığa sunmaktır.
  4.1.2. İllinois Çeviklik Test Komisyonu
  Sınavın ilk aşamasını oluşturan bu test için Özel Yetenek Sınavı Yürütme
  Komisyonu tarafından yeterli sayıda öğretim elemanı ve personel görevlendirilerek
  bir veya birden fazla komisyon oluşturulabilir. Oluşturulan bu komisyonların görevi
  sınav parkurlarını hazırlamak ve adayları tek tek bu teste sokarak sonuçları kaydetmektir.
  Bu testten alınan puanlar herspor dalına göre “Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu”
  tarafından ayrı ayrısıralanır.Yaniher adayıntesttenaldığısonuçaynıspordalından başvuru
  yapan diğer adaylarla birlikte değerlendirilir. Bu test aşaması sonucunda komisyon her
  spor dalının kontenjan (kadın-erkek) sayısının dört (4) katı kadar adayı sınavın ikinci
  aşaması (dosya değerlendirme) için belirler. Bunun dışında kalan adaylar elenmiş kabul
  edilir. Gerektiği takdirde ikinci aşama için ilan edilen kontenjanın dört (4) katı kuralı
  arttırılabilir.
  4.1.3. Sportif Özgeçmiş (Dosya) Değerlendirme Komisyonu
  Sportif Özgeçmiş (dosya) değerlendirmesi, her spor dalının özelliklerine göre
  düzenlenmiş olup; adayların hangi seviyede bu spor dalıyla ilgili olduklarını
  değerlendirmeye yönelik puanlamadan ibarettir. Sınavın ikinci ve son aşaması olan
  “sportif özgeçmiş” değerlendirmesi için her spor dalında yetkin öğretim elemanlarından
  oluşan komisyonlar kurulur. Gerektiğinde komisyonlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
  “Sicil Lisans” biriminden ve ilgili federasyonlardan lisans konusunda denetim
  yapabilecek nitelikte personel talep edebilir ve bu personelin görüşlerine başvurabilir.
  4.1.4. Engelli Aday DeğerlendirmeKomisyonu
  Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Dekanının görevlendireceği bir dekan yardımcısının başkanlığında, ilgili öğretim
elemanlarından oluşur. EngelliAdayDeğerlendirme Komisyonu, yardımcı personel olarak
başka öğretim elemanlarının görevlendirilmesini talep edebilir. Komisyonunun görevi,
sınava katılmak için başvuru yapan engelli adayların başvurularını kılavuzda belirtilen
ilke ve kurallara göre değerlendirerek uygunluğuna karar vermektir.

4.2. ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURULARI

4.2.1. Genel Başvuru Şartları
Ø T.C. vatandaşıolmak,
Ø Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Ø 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek Temel Yetenek Test sınavından (TYT)
en az 150 puan almış olmak (Milli adaylar da aynı koşula tabidir).
Ø Sınav hazırlık kurs ücreti olan 200 TL’yi belirtilen hesaba yatırılarak dekontu
(adayın TC kimlik numarası yazılı) teslim etmiş olmak.
Ø Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru
yapacak tüm adaylar (Engelli kontenjanından başvuru yapacak adaylar dahil) son beş (5)
yılda en az iki (2) yıllık sporcu lisansına sahip olmalıdır.
Ø Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine başvuracak adaylarda sporcu lisansı olması
zorunlu değildir. Ancak adayların ilgili spor dalında sporcu lisansının bulunması sportif
özgeçmiş kriterlerinde belirtildiği gibi puanla değerlendirilir.

DİKKAT

 • Adaylar sınava hazırlık kurs ücretini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu
  Spor Bilimleri Fakültesi Samsun Ziraat Bankası şubesine (IBAN numarası
  TR140001001479097123955120), herhangi bir bankanın internet şubesinden
  ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilir. Eksik ücret yatırıldığında
  başvuru geçersiz sayılacaktır. Not: Banka dekontunda adayın adı-soyadı ve
  T.C. kimlik numarası belirtilmiş olması gereklidir.
  · Özel Yetenek Sınavına ÖSYM 2019 sınavında merkezi yerleştirme sistemi ile
  herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da başvuru
  yapabilir.
  Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Şartları
  Ø Yabancı uyruklu adaylar ilk başvurularını OMÜ Rektörlüğü ilgili birimine
  yapacaklardır.
  10
  Ø Yabancı uyruklu adayların özel yetenek sınavına başvurabilmesi için Ondokuz Mayıs
  Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı uluslararası öğrenci alım mevzuatına göre
  gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.
  Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları
  Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine girecek yabancı uyruklu öğrencilerin toplam
  kontenjanı 125 olarak belirlenmiştir. Bu kontenjanın bölümlere göre dağılımı aşağıdaki
  gibidir.
  § Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BSÖ) için 25,
  § Antrenörlük Eğitimi (ANT) için 40 (I. öğretim 20 + II. öğretim 20)
  § Spor Yöneticiliği Bölümü (SYB) için 40 (I. öğretim 20 + II. öğretim 20)
  § Rekreasyon Bölümü için 20
  Engelli Adayların Başvuru Şartları
  Ø Engelli bütün adaylar başvurularını (Yabancı Uyruklu Adaylar hariç) Yaşar Doğu Spor
  Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasındaki sınav kayıt linkinden özel yetenek sınavı
  kılavuzunda belirtilen doğrultuda çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır.
  Ø Engelli adayların başvuru yapabilmeleri için TYT sınavından en az 100 puan almış
  olmaları gerekmektedir. Bu adayların puanları sınavın yapıldığı yıl dâhil iki (2) yıl
  süre ile geçerlidir.
  Ø Engelli adaylar başvurularında engel durumlarını (Engelli kontenjanlarına müracaat
  edebilmek için adayların engelli kamu personeli seçme sınavı ve engellilerin devlet
  memurluğuna alınmaları hakkında yönetmeliğin 4.maddesine göre en az % 40 ve
  üzerinde çalışabilir engelli olmak) bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları
  “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemelidir.
  Ø Engelli adaylar sadece Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü dışındaki bölümlere sınav
  başvurusu yapabilirler. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak engelli adaylar
  sadece aynı bölümde uzmanlık dalı eğitimi verilen spor dallarından başvuru yapabilirler.
  Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine başvuran adaylar için herhangi bir
  kısıtlama yoktur.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ OLARAK YÖK VE /VEYA ÖSYM TARAFINDAN YAPILACAK
OLAN DEĞİŞİKLİKLER AYNEN UYGULANACAKTIR.
ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV KLAVUZUNDA BELİRTİLEN BÜTÜN KURALLARI
KABUL ETMİŞ SAYILIR.

4.2.2. Adayların Sınav Öncesi Teslim Edecekleri Belgeler
Adaylar Tablo 1’de yer alan evrakları 19-30 Temmuz 2019 arası fakülte binasında kurulan Sportif
Özgeçmiş Teslim Bürosu’na mesai saatleri içerisinde teslim etmeleri zorunludur

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.