2020 MSÜ SINAV TARİHİ ve AŞAMALARI

2020 MSÜ SINAV TARİHİ ve AŞAMALARI

 

2020 msü alımı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri
öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci
Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), yapılacaktır.
Bu kılavuz, 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ), başvuru,
sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci
seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.
1.1. Sınava başvurular, 17 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
1.2. Sınav, 29 MART 2020 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.
1.3. Sınav, saat 10.15‘te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
1.4. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim
kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
1.5. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara
uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
1.6. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri
gereklidir ve ekran üzerinde yer alan tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını
belirtir kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve
diğer mevzuatta yer almayan bir hak vermez.
DİKKAT: Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim
Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;
1) Harp Okulları için 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel
Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT),
2) Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT)
girmeleri gerekmektedir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik
Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT)
girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek
öğrenci alınacaktır.
2. 2020-MSÜ BAŞVURU
2.1. BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru
koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve
sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine
durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir
haktan yararlanamayacaklardır.
Adayların sınava başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)
sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak
2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01
Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21
ve daha küçük olmalıdır. Bayan öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından bayan
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve
Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine
bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),
2016 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21 Nisan 2020 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,
6) ÖSYM Başkanlığınca 21 Nisan 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek
personeltemin internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre
içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına
çağrılmayacaktır.).
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde
yapılacak olan 2020-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli
Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2020-YKS TYT taban puanı almış olmak,
b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020-
YKS TYT ile 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış,
2020-YKS AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma
Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,
c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim
aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci
adaylıkları sonlandırılır.
8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin
propagandasını yapmamış olmak,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmamakta olmak,
d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii,
ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere
kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden
mahkûmiyeti bulunmamak,
e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı
halleri bulunmamak,
3
9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden
hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız
olarak birlikte yaşamamak,
12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip
olmak,
13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve
yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer
seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda
Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak
Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet
senetlerini düzenlemek,
16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,
DİKKAT: Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine
(AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen
adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde
ÖSYM’nin internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.