2020 Osmaniye – Korkut Ata Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu

2020 Osmaniye – Korkut Ata Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzu

2020 osmaniye korkut ata üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

A – SINAVLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Programı 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları
Üniversitemiz Yerleşkesinde yapılacaktır.
2. Sınavlar, Sınav Üst Komisyonunun gözetiminde, Öğretim Elemanları tarafından
yürütülecektir.
3. Sınavlar esnasında elektronik test ölçüm araçları kullanılacaktır.
4. Sınavlar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonunda yapılacaktır.
5. Sınavların değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi Yerleşkesi sınav mahallinde YouTube üzerinden canlı yayın olarak
https://www.youtube.com/channel/UCO56e1VWts3CnQ1REPfCSng?view_as=subscriber
sayfasından yayınlanacaktır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet
sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
6. Sınavlar süresince, sınav alanına adaylar hariç kimse alınmayacaktır. Covid-19 sebebiyle tüm
adayların sınav alanında maske-dezenfektan kullanması ve fiziksel mesafeyi koruması
zorunludur. Kullanılmamış maskesi olmayan aday sınav alanına alınmayacaktır. Sınavlar ile
ilgili açıklamalar üniversitemiz Web sayfasında, Sınav Kılavuz Kitapçığında ve Merkez
Yerleşkedeki ilanlarda yer alacaktır.
7. Herhangi bir sebepten dolayı sınava gelmeme mazereti belgeleyenler de dâhil olmak üzere
(sağlık raporları da dâhil) sınava girmeyen adaylar herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
8. Adayların “Göğüs Numaraları” ön kayıt bittikten sonra T.C. Kimlik Numarasına göre
düzenlenerek ilan edilecektir. Böylece adayların sınava giriş sırası saat dilimlerine göre ilan
edilecektir.
9. Ön kayıtlar başvuruları 4-5-6 Ağustos 2020 tarihleri arasında Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesinin resmi web sayfasından https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/fss_app/login.aspx
8
yapılacaktır. Şahsen, posta ya da faks yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Ön kayıt başvuruları onaylanan adaylar sınava gelirken, sistem üzerinden alacakları başvuru
kayıt formu ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
Ön kayıt işlemleri 6 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapılabilecektir.
10. Tüm adayların verileri, ÖSYM’nin aday veri tabanıyla karşılaştırılacak ve kontrol listeleri
oluşturulacaktır.
11. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlar da ÖSYM’nin veri kaynaklarından
alınan bilgiler geçerli olacaktır.
12. Kontenjan; 14 Erkek, 14 Kadın, 4 Erkek Milli, 4 Kadın Milli, 2 Engelli Erkek, 2 Engelli
Kadın olmak üzere 40’dır (Kontenjanların dolmaması durumunda aktarım yapılacaktır).

B – ÖN KAYIT

Ön Kayıt Şartları
1. T.C. Vatandaşı olmak,
2. 2019 TYT veya 2020 TYT sınavına girmiş olmak ve en düşük 800.000 (sekizyüzbin) başarı
sırasına sahip olmak. (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir
oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci
alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının
hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.)
3. 2019 TYT veya 2020 TYT Sınavından:
a- Spor/Alan/Kol Bölümlerinden mezun olan ve milli adaylar için, TYT’den en az
150.00 veya daha fazla puan almış olmak (2.şartta yer alan en düşük 800.000 (sekizyüzbin)
başarı sırasına sahip olmak kaydı ile). Aday aynı alandan geliyorsa 30.03.2012 tarihi itibarıyla
bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen
tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim
kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır;
b- Spor alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümden başvuracak adayların, 2019-
2020-TYT’ den en az 180.00 veya daha fazla TYT puanını almış olmak (2.şartta yer alan en
düşük 800.000 (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip olmak kaydı ile);
c- Engelli adaylar için, 2019-2020-TYT’ den en az 100,00 veya daha fazla puan almış
olmak. (2.şartta yer alan en düşük 800.000 (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip olmak kaydı ile).
9
4. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış
adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama işlemleri ÖSYM
2020 Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır.

C- BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvurular 4-5-6 Ağustos 2020 tarihlerinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web
sayfasından https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/fss_app/login.aspx online olarak yapılacaktır. 10
Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar adayların itirazları değerlendirilecek ve 10 Ağustos
2020 tarihinde listeler ilan edilecektir.

D- ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ VE YERİ:

Özel Yetenek Sınavları 12–13-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi Spor Salonunda yapılacaktır. Aday ön kayıt başvuru formu ve kimlik belgesi ile
gelerek özel yetenek sınavına girecektir. Kadın adaylardan başlamak üzere 12 Ağustos 2020
Saat 8.30’da sınav başlayacaktır. Erkek adayların ve engelli adayların sınavı kadın adayların
sınav bitiminden itibaren başlayacak, adayların sınav günü ve saat dilimleri Üniversitemiz web
sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
Online kayıt işlemlerinde sisteme girilmesi gereken belgeler:
1. Nüfus bilgileri
2. 2019 TYT veya 2020 TYT sonuç belgesi
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacaktır)
4. Diploma veya mezuniyet belgesi
5. Sağlık Raporu (spor yapmasına sakınca yoktur ibareli ve herhangi bir sağlık kuruluşundan
onaylı)
6. Milli Sporcular için Federasyonlardan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli
Sporcu Belgesinin aslı veya fotokopisi (en az ilgili Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı
imzalı).
7. Engelli adayların Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli örneğini sisteme
yüklemek zorunludur.
8.Kayıt sonunda verilen başvuru formunun çıktısı alınarak imzalanması.
10
Kayıt sırasında adayların vereceği bilgi ve belgeler ÖSYM veri tabanı ve ilgili spor kuruluşları
verileri ile karşılaştırılacaktır. Adaylar doğru ve eksiksiz beyanda bulunmalıdırlar. Yanlış beyan
durumunda, kayıt iptali, sınava alınmama ve gerekli tüm yasal işlemler hakkının
kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
ÖSYM’den alınan bilgiler ve spor kurumlarından alınan belgeler, adayın beyan ettiği bilgiler
ile karşılaştırıldıktan sonra eksik veya hatalı bilgileri tespit edilen adaylara durumları hakkında
elektronik mektup atılacaktır. Bilgilerin örtüşmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi
tanınacak (Web sayfasından duyurulacak) itirazın belgelenememesi durumunda ÖSYM ve ilgili
spor kurumlarının bilgileri dikkate alınacaktır.
Adayların Sınav Günü Yanında Bulundurması Gereken Evraklar
1. Nüfus cüzdanı ya da Pasaport
2. Başvuru Kayıt formu (Sistemden alınacak)

E – SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Adaylara göğüs numaraları sınav öncesinde verilecektir.
2. Adaylar spor kıyafeti ile sınava katılmak zorundadırlar.
3. Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı olarak yapılacaktır. Tüm adayların test dereceleri ve
değerlendirme puanları sınav yerindeki panolarda ve web sayfasında ilan edilecektir.
Hesaplamalar ÖSYM kılavuzunda belirtilen Özel Yetenek Sınavı Puan (ÖYSP) formülleri
kullanılarak yapılacaktır. Adayların değerlendirmeye alınması için kendilerine verilen tek
hakkı kullanmaları ve kadın ve erkek adaylar için Beceri Koordinasyon Testi’nde ilk 60
dereceye girmeleri gerekmektedir. Milli adaylar önce kendi içlerinde değerlendirilecek,
kontenjanın üstünde milli aday var ise; ilk 60 dereceye girmesi durumunda diğer adaylar ile
birlikte değerlendirilecektir.
4. Adayların Beceri Koordinasyon Testi için giriş saat dilimleri (aday numaralarına göre) sınav
öncesinde Üniversitemiz web sayfasında ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu’nda ilan edilecektir. Aday kendi numarasının içinde
bulunduğu saat diliminde sınava gelmemiş ise resmi mazereti ve durumu komisyon tarafından
değerlendirilecektir.
5. Sınav sırası gelen adaylar salona sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde birer birer
alınacaklardır, görevliler haricinde sınav alanına hiç kimse alınmayacaktır.
11
6. Kendi saat dilimi başında anonsa müteakiben salona girmeyen aday, kendi saat dilimindeki
adayların sınavı bitmeden salona gelirse hakkını grubun sonunda kullanabilecektir.
7. Sınav başlangıcında kimlik kontrolü yapılacaktır. Şüpheli durumda, bu adayların sınavları
iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

F – DEĞERLENDİRME:

1.Adayların yerleştirmeye esas olan puanının aşağıda açıklandığı gibi hesaplanması ve
değerlendirmeye alınması için baraj niteliğinde olan Beceri Koordinasyon Testi’nde erkek
adayların kendi içinde ilk 60 dereceye, kadın adayların kendi içinde ilk 60 dereceye girmeleri
zorunludur.
2. Barajı geçen adayların yerleştirmeye esas olan puanlarının hesaplanması için aşağıdaki üç
puan belli ağırlıklarla toplanacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2019 TYT veya 2020-TYT Puanı
3. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için ham puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için barajı geçen
her aday için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra
ÖSYM tarafından verilen formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanları hesaplanacaktır. Bu
durumda barajı geçen her adayın beceri koordinasyon testinden elde edilen bir ÖYSP Standart
Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. Bu puanların hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılacaktır:
Ortalama =
ÖYSP

lerin Toplamı
Aday Sayısı
Standart Sapma =

ÖYSP

lerin
Karelerinin
Toplamı

ÖYSP

lerin
Toplamının
Karesi
Aday Sayısı
Aday Sayısı − 1
12
ÖYSP Standart
Puanı
(ÖYSP − SP)
= 10 ×
(

ÖYSP Puan
Dağılımının
Ortalaması

Adayın
ÖYSP
Puanı
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması )

+ 50
4.Barajı geçen adayların yerleştirmeye esas olacak puanları (Yerleştirme Puanı=YP)
ÖSYM’nin 2020 yılı için bildirdiği aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday spor alanından geliyorsa (Aday aynı alandan geliyorsa 30.03.2012 tarihi
itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili
ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P) + ( 0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P)
5. 2019-TYT ve/veya AYT puanı veya Özel yetenek sınavı sonucuyla örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayıları
yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır.
Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan
programlarına 2018’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
6. Engelli adayların sınavları ayrıca üniversitenin web sayfasında ilan edilerek kendi aralarında
teorik olarak yapılacak ve sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar
değerlendirmeye alınacaktır.

G – İTİRAZ

• Kontrol Listelerine İtiraz; Kontrol Listeleri; sırasıyla sınav uygulamasının başında ve tüm
sınav uygulaması bitirildikten sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Web sayfasında ilan
edilecektir. Bu kontrol listeleri ilan edildikten sonra iki saat içerisinde, listedeki bilgilerin
kendisine ait olmadığını saptayan adaylar Sınav Üst Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Bu
iki saatlik süre içerisinde başvurmayan adayların itirazı geçersiz olacaktır.
13
• Sıralı Listelere İtiraz: Kontrol listesi ilan edildikten sonra Başarı Sıra Listesi ilan edilecektir.
Başarı listesi ilan edildikten sonra adaylar bir gün içerisinde, listedeki tüm bilgilerin kendisine
ait olup olmadığını kontrol ederek Sınav Üst Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Bu süre
içerisinde başvurmayan adayların itirazı geçersiz olacaktır.

H – YERLEŞTİRME:

1. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kadın ve
erkek adaylar kontenjan sayısı kadar yerleştirileceklerdir.
2. Başarı sırasına göre ilan edilen adaylar kesin kayıt gün ve saatlerinde kayıtlarını
yaptırabileceklerdir. Kontenjanların dolmaması halinde ilan edilen yedek kayıt günlerinde
eksik kalan kontenjanlar, başarı sırasına göre doldurulacaktır.
3. Kadın kontenjanı sadece yedek kadın adaylardan ve erkek kontenjanı da sadece yedek erkek
adaylardan doldurulacaktır.
4. Puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işlemlerinde adaylar arasında
meydana gelebilecek puan eşitliği durumunda, TYT-puanı yüksek olan aday; TYT-puanının
eşitliği durumunda OBP puanı yüksek olan aday; OBP eşitliği durumunda ise yaşı küçük olan
aday tercih edilecektir.

I – ASİL ve YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI

1. 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile bölüme yerleştirilen adayların kesin
kayıtları ve boş kalan kontenjanlara müracaat edecek olan yedek adayların kayıt takvimleri daha
sonra ilan edilecek tarihler arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
2. Eksik belge ile gelen ve / veya süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların
mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş
olacaklardır.
3. Adayların ön kayıt ve Sınav sırasında verdikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında verdikleri
evraklar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları iptal edilecek ve
haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
4. Asil adayların kayıtlarının sona erdiği gün mesai bitiminde boş kalan kontenjanlar, yedek
adaylara duyurulmak üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi
14
Başkanlığının ilan panosunda ve web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere
duyuru yapılmayacaktır.
5. Yedek adayların müracaatları ilan edilecek tarihler arasında kabul edilecek ve müracaat eden
yedek adaylar arasında başarı puan sıralaması dikkate alınarak boş kalan kontenjanlara
yerleştirme yapılacaktır.
6. Başarı puan sıralamalarına göre kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıtları da Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca ilan edilecek tarihler arasında
yapılacaktır.
7. Asil ve yedek kesin kayıtları 3 günlük bir zaman diliminde yapılacak olup, Birinci gün
asillerin, ikinci ve üçüncü gün yedeklerin kaydı yapılacaktır.
8. İlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt gününde kayıt yaptırmak üzere gelmezler ise, yerine
ikinci bir yedek belirlemesi yapılacaktır.
1.GÜN 2. GÜN 3. GÜN
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı
Asil Kayıt
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı
Yedek Kayıt
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı
Yedek Kayıt

J – SPOR TESTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Değerlendirme:
Adaylar tek tek koordinasyon testine alınacaklardır. Aday parkurun 1 m gerisinde bulunan çıkış
çizgisi içerisinde çizgiyi geçmeyecek şekilde duracak ve hazır olduğunda teste başlayacaktır.
Koordinasyon testinde adayın birinci elektronik kapıyı geçmesiyle beraber elektronik
kronometre de otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Adayın testin sonunda elektronik
kapıyı ayakta geçmesiyle test sona erecektir. Başlangıç ile bitiş arasındaki süre kaydedilecektir.
Kurallara uygun şekilde yapılmayan istasyonlar hakemlerin uyarısı ile hareketin doğrusu
tamamlanıncaya kadar tekrarlatılacaktır.
Komisyonca diskalifiye edilenler ve sınavı terk edenler hesaplamaya dâhil edilmeyeceklerdir.
Adayların yerleştirmeye esas olan puanının hesaplanması için kadın ve erkekler için Beceri
Koordinasyon Testi’nde ilk 60 dereceye girmeleri zorunludur.
15

K-BECERİ KOORDİNASYON TESTİ

1. İstasyon: 3 (Üç) Adet Sağlık Topunu Karşılıklı Taraflara Taşıma
Aday üç farklı renkteki kutularda bulunan ve kutular ile aynı renkteki sağlık topunu diğer tarafta
bulunan aynı renkteki kutuya tek tek taşıyarak eşleştirmelidir. Karşı tarafta boş bulunan
kutular ile topların renkleri eşleştirildiğinde istasyon tamamlanmış olur. Aday topu taşırken
düşürürse, düşürdüğü noktadan topu alıp devam etmelidir. Top kutu dışına bırakılırsa veya
kutudan sekerek dışarı çıkarsa, aday topu alıp kutuya yerleştirmek zorundadır.
2. İstasyon: Futbol Topu ile Slalom
Aday bir tarafı açık kasanın içinde duran futsal topunu ayağı ile alıp, engellerin arasından
slalom yaparak sürer ve topu aldığı kasanın içine ayağı ile geri bırakır. Böylece istasyon
tamamlanmış olur (Top kutunun içinde kalmak zorundadır. Kutunun dışında kalan ya da çıkan
top olur ise, hakem tarafından uyarılan aday, topu kutuya ayağı ile bırakmak zorundadır).
3. İstasyon: Basketbol Topunu Pota Çemberinden Geçirme
Aday kasanın içinde duran basketbol topunu alarak potaya (direk, turnike ya da herhangi bir
şekilde) atış yapar. Top çemberin içerisinden geçirilmek zorundadır. Çemberden geçen topu
alarak tekrar kutuya yerleştirdiğinde istasyon tamamlanmış olur. Top kutu dışına bırakılırsa
veya kutudan sekerek dışarı çıkarsa, aday topu alıp kutuya yerleştirmek zorundadır.
4. İstasyon: Hentbol Topunu Tek Elle Kaledeki Hedef Alana Atma
Erkek adaylar için kaleden 6 m, kadın adaylar için 5 m uzaklıktaki kasada bulunan hentbol
topunu alarak, engelin ardından belirlenen her iki hedeften istediğine, hentbol atışı yaparak gol
yapar (Bu atış, tek elle ve top yere temas ettirilmeden yapılmalıdır). Bu atış başarılı olmaz ise
aday topu bulunduğu yerden alarak istediği mesafeden gol yapar. Geçerli gol yapıldığında
istasyon tamamlanmış olur.
5. İstasyon: Labirent Koşusu: 4. istasyonu tamamlayan aday labirentten oluşan koşu alanına
girerek istasyona başlar, labirentten çıkınca elektronik kapı arasından ayakta geçerek parkuru
tamamlamış olur.
16
Aday beceri koordinasyon testine başladıktan sonra, başka bir adayın fotoseli
kesmesi/kapatması; elektrik kesilmesi, elektronik kapı ile ilgili herhangi bir teknik arıza ve
benzeri durumda adaya tekrar hak verilir. Aday parkurun hangi istasyonunda olursa olsun,
beceri koordinasyon testine en baştan başlar. Aday kendi hatasıyla fotoseli keser /kapatır ise
hakkını kaybeder. Parkuru kendi isteği ile tamamlamayı bırakan adaylar Terk olarak
kaydedilecektir.
Test esnasında ahlak dışı davranışlarda bulunan, istasyonlara bilerek zarar veren ve
görevlilere saygısızlık yapan adaylar, sınav üst komisyonu tarafından diskalifiye
edilecektir.

L-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2020–2021

ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ
4-5-6 Ağustos 2020 Ön Kayıt İşlemleri (Online)
10- Ağustos 2020 Ön Kayıt İşlemlerinin Kontrolü, İtirazların Değerlendirilmesi ve Listelerin
İlan Edilmesi.
12-13-14 Ağustos 2020 Göğüs Numarası Dağıtımı ve Sınav
A) Saat: 08.30 Kadın Adaylar Sınav Göğüs Numaralarının Dağıtımı (Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi Besyo Spor Salonu)
b) Saat: 09.00 Kadın Adaylar Sınav Uygulamaları Başlangıcı (Korkut Ata Üniversitesi Besyo
Spor Salonu)
C) Erkek Adaylar Göğüs Numaralarının Dağıtım ve Sınav Saati Uygulamaları Başlangıcı kadın
adayların sayısına göre önceden web sayfasında ilan edilecektir.(Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi BESYO Spor Salonu)
d) Engelli adayların teorik sınavı ayrıca web sayfasında ilan edilecektir. (Korkut Ata
Üniversitesi BESYO Spor Salonu)
(Sınav Üst Komisyonu, 10 Ağustos 2020 tarihinde adayların testlere giriş tarih ve saat
dilimlerini ilan edecektir. Sınav Üst Komisyonu, sınav uygulamalarında mesai saatlerinin
dışına çıkılması ve/veya sınav uygulama günlerinin uzatılması veya kısaltılması ile ilgili
değişiklik yapabilecektir. Değişiklik yapılması durumunda ilgili web sayfasında ve panolarda
duyurulacaktır.
BAŞARILAR DİLERİZ

 

Osmaniye besyo hazırlık kursu-osmaniye besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.